OldSmokeKO | New World " SMOKE " | ORJİNAL v.1299 MYKO | BETA 10 Temmuz(July) 21.00 GMT +3 OFFICIAL 17 Temmuz(July) 21:00 GMT +3